Emlékérem dr. Barsi Ernő tiszteletére

Falak omolhatnak, kövek is váshatnak,
Magaslik, nem porlad a megtartó példa.

(Kányádi Sándor)

Barsi Ernő-emlékérem kitüntetést alapított a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete, a néphagyományőrzés iránt elkötelezett óvodapedagógusok és a Néphagyományőrző Óvodai Programot választó testületek összefogására alakult országos egyesület (2000, Gödöllő), amely a 2016-ban hozott határozata alapján azokat az óvodapedagógusokat kívánja elismerni, akik a hagyományok átörökítése iránti elkötelezettségükkel, hagyományéltető nevelőmunkájukkal mintául szolgálnak.

Előzményként felidézem azokat a hatásokat, amelyek arra késztették egyesületünket, hogy dr. Barsi Ernő teológus, néprajzkutató, zenepedagógus értékmentő, értékteremtő munkássága előtt emlékérem alapításával tisztelegjünk. Egyesületünk egyik kiemelt célja az óvodapedagógusok ismereteinek hiánypótlása a néphagyomány-átadás és a néprajzi ismeretek területén. A néphagyományőrző szemléletű nevelésfelfogásunkban vezérelvnek tekintjük dr. Barsi Ernő gondolatát. Figyelemfelhívó intelme hitvallásunkká vált: „Aki a népi játékok, dalok tanítására vállalkozik, annak mennél többet kell tudnia azok hátteréről, arról a kultúráról, melynek az a dal, vagy játék a szerves része. Ekkor tud feltárulni előtte annak minden szépsége.” Ma is ez az útravalója ad erőt, hogy gyermekeinknek ebből a szépségből minél többet átadjunk. „Ernő bácsi” felnyitotta a szemünket: a pedagógus számára a hagyományőrzés, a -továbbadás egy nemes küldetés.

Ernő bácsi”-val a kapcsolatunk a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közösségének (SZÓNÉK) szakmai irányítója, Papp Kornélia kezdeményezésére indult. 2001-ben az egyesület szentendrei Szakmai Találkozóján személyes ízelítőt kaphattunk Barsi Ernő népi kultúra iránti elkötelezettségéből. Megadatott az a nemes nap, amikor hallhattuk hitvallást sugárzó, hegedűvel kísért, lélekemelő, hitünkben megerősítő előadását. Mi is részesültünk a „Drága lelkeim” köszöntésben. Hite, elkötelezettsége arra ösztönzött, hogy könyveit – amelyek módszertani, néprajzi segítséget nyújtanak a szokásőrző gyermekjátékok átörökítéséhez – még tudatosabban használjuk.

Egyesületünk XVI. Tavaszi Találkozóján (2014) a választott konferencia-témánk (Népi gyermekjátékok, hagyományok az óvodában) szorosan kapcsolódott Barsi Ernő munkásságához. Ekkor ismertük meg dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatót, leghűségesebb tanítványát, aki a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense. Előadása által még közelebb került az egyesület tagjaihoz a Mester munkássága, rendíthetetlen elkötelezettsége, amelyet a népi kultúra iránti szeretete vezérelt. Nemcsak a hazai, hanem a határon túli óvónők is magukkal vihették egy hitében, magyarságában, tudásában rendíthetetlen pedagógus hitvallását. Ezen a helyszínen határoztuk el, hogy Barsi Ernő emlékét a jövőben méltó módon hirdetjük. Elfogadtuk Kertész József egyesületi tagunk javaslatait: Győrben legyen emléktábla a lakóházán és alapítsunk egyesületi elismerést Barsi Ernő-emlékérem névvel.

Úgy érezzük, emlékének őrzésére emberi nagyságához méltó módot kezdeményeztünk. A Mester emlékét 2015 óta emléktábla őrzi Győrben a lakóházán. A Barsi Ernő-emlékérem kitüntetés adományozására vonatkozó határozatunk 2016-ban megszületett. 2017-ben Szigethy Miklósné, az egyesület ügyvezető elnöke dr. Lanczendorfer Zsuzsannát kérte fel az adományozáshoz alakított bizottság elnökének, aki örömmel vállalta a felkérést. A Barsi Bizottság a beérkező javaslatok elbírálása után hozta meg döntését. A kitüntetés átadására első alkalommal 2018-ban, az egyesület Teréz-napi szakmai konferenciáján, az őszi találkozón került sor, Szentendrén. Az elismerés rangját emelte, hogy az emlékplakettet Szigethy Miklósné ügyvezető elnök és dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a Mester hűséges tanítványa adta át. A tanítvány összetartozásunkat erősítő, „Ernő bácsi” szellemiségét és népdalainak szeretetét sugárzó, átörökítő együttműködésére a jövőben is számítunk.

    A Barsi Ernő-emlékérem kitüntetésben részesültek a következő óvodapedagógusok.

Bunta Gyöngyi Székelyudvarhely, Napsugár Napközi Otthon, óvodavezető, egyesületi tag. Egyesületünk mintáját követve a hagyományok átadása iránti elkötelezettséggel minden évben megszervezi Székelyudvarhelyen a Néphagyományőrző Óvónők Konferenciáját. A néprajzi háttérismeretek bővítéséhez, a hagyományéltetés gyakorlati elsajátításához, és az erdélyi kismesterségek felelevenítéséhez, megismeréséhez neves előadókat, mestereket hív. A közösségi együttlét, képzés alkalmával szerzett ismeretek, élmények hatására az erdélyi településeken is egyre több néprajzi tudással felvértezett óvodapedagógus törekszik a népművészeti értékek nevelésbe illesztésére.

Dr. Faust Dezsőné, Gödöllő, Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus, tiszteletbeli tag, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének alapító tagja, volt alelnöke, a Néphagyományőrző Óvodai Program (NÓP) szerkesztője, szerzője. Már a nyolcvanas években óvónőként, majd óvodavezetőként – felismerve a népművészeti tartalmak személyiségfejlesztő hatását – testületével együtt kialakították az óvodai nevelésbe illeszthető szokásőrző játékok, népi kismesterségek tevékenységrendszerét. Ez szolgált alapul a minősített, választható NÓP-programhoz.

Papp Kornélia, Szentendre, Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus, a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közösségének létrehozója, irányítója. A Szájról szájra, kézről kézre című kiadvány I–III. kötetének szerkesztője, szerzője. Óvodapedagógusi munkáját meghatározta a néphagyományok átadása, átörökítése iránti elkötelezettsége. A Barsi Ernő szellemiségében végzett értékteremtő nevelőmunkája követendő mintául szolgál. Szentendre városában már a nyolcvanas években összefogta a néphagyományőrzés iránt érdeklődő óvodapedagógusokat, hagyományéltető munkaközösséget hozott létre. Az egyesület sikeres őszi találkozóinak igényes szakmai előkészítője, hiteles vezetője. Előadásai, játékbemutatói által Erdélyben, Vajdaságban is megismerhették a népi hagyományok, gyermekjátékok átadásának, éltetésének módszereit.

A Barsi Ernő-emlékérem örök emléket állít egy népéhez hű, elkötelezett néprajzkutató, zenepedagógus példamutató munkásságának, emberségének. Az emlékérem díjazottjai a jövőben is a Mester szellemiségéhez méltóan fogják tenni a dolgukat.

Faust Dezsőné